Deze website maakt gebruik van cookies om je surfervaring te verbeteren. Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies. Wil je hier meer over weten? Lees dan hier onze cookiepolicy. Sluiten

Algemene voorwaarden

MODEL VAN
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B2C

Ondernemingsgegevens

Leybaert Wines
Hoogboomsteenweg 165, 2950 Kapellen
www.leybaertwines.be
03/2936563
BTW BE 0823.354.707
VOF Leybaert Wines RPR Antwerpen

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Leybaert Wines, een VOF met maatschappelijke zetel te Hoogboomsteenweg 167, 2950 Kapellen BTW BE 0823.354.707, RPR Antwerpen, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van VOF Leybaert Wines moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VOF Leybaert Wines aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. VOF Leybaert Wines contacteert de Klant zelf indien er geöpteerd wordt voor levering aangaande de hierbij horende extra kosten. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VOF Leybaert Wines niet. VOF Leybaert Wines is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VOF Leybaert Wines is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VOF Leybaert Wines. VOF Leybaert Wines kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan op de website op zoek gaan naar artikelen die hij wenst aan te kopen. De artikelen zijn gerangschikt volgens land van herkomst en prijscategorie. De Klant wordt in een volgende stap gevraagd om het aantal gewenste artikelen te vermelden. Na bevestiging hiervan krijgt de Klant een totaal bedrag te zien van zijn aankoop. Dit bedrag is inclusief BTW maar zonder eventuele transport – of verzendingskosten. VOF Leybaert Wines neemt voor transport- en verzendingskosten contact op met de Klant alsook bij eventuele stockbreuk van de gewenste artikelen. Leveringen binnen een cirkel van 25km rond Kapellen worden vanaf 300€ gratis geleverd. De Klant krijgt de keuze of hij per overschrijving op rekeningnummer BE41645135322210 wenst te betalen of zo contant bij het afhalen en/of leveren van de gekochte artikelen. VOF Leybaert Wines neemt ongeacht de aard van betaling contact op met de Klant voor de levering of afhaling van de gekochte artikelen af te spreken. Bij aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betalingsmogelijkheden:
• via overschrijving op rekeningnummer BE41645135322210
• contant bij afhaling en/of levering
VOF Leybaert Wines is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na het aankopen van artikelen en de keuze van betaling neemt VOF Leybaert Wines contact op met de Klant om de eventuele leveringskosten te laten weten en om een datum en uur van levering en/of afhaling te bespreken. Indien de Klant kiest om zelf de aangekochte artikelen af te halen aan de maatschappelijke zetel van VOF Leybaert Wines worden er geen extra kosten aangerekend indien deze binnen de 30 dagen na bestelling worden afgehaald. Andere afhaaladressen worden vooraf in onderling overleg vastgelegd en kunnen extra kosten met zich meebrengen, deze worden voor de levering aan de Klant vermeld. Leveringen binnen een cirkel van 25km rond Kapellen worden vanaf 300€ gratis geleverd. Leveringstermijnen worden ter inlichting aangeduid en zijn in geen geval bindend en kunnen in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.
De levering gebeurt door VOF Leybaert Wines of door een erkend transportbedrijf dat door VOF Leybaert Wines werd aangesproken om de aangekochte artikelen van de Klant te leveren. De Klant wordt voor de levering op de hoogte gebracht van de transport en leveringskosten. Leveringen binnen een cirkel van 25km rond Kapellen worden vanaf 300€ gratis geleverd.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. De Klant kan na aankoop en betaling de artikelen ook 30 dagen stockeren bij VOF Leybaert Wines.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk na levering of afhaling worden gemeld aan VOF Leybaert Wines.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door VOF Leybaert Wines was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van VOF Leybaert Wines.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van VOF Leybaert Wines te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij VOF Leybaert Wines.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant VOF Leybaert Wines, Hoogboomsteenweg 167, 2950 Kapellen (03/2936563, 0476/945773, niels@leybaertwines.be ) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan VOF Leybaert Wines heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan VOF Leybaert Wines, Hoogboomsteenweg 165, 250 Kapellen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 100 EUR.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Leybaert Wines zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal VOF Leybaert Wines alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat VOF Leybaert Wines op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan VOF Leybaert Wines wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door VOF leybaert Wines geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
VOF leybaert Wines betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

• de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met VOF Leybaert Wines en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan VOF Leybaert Wines.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant VOF Leybaert Wines zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 14 dagen volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. Iedere klacht, om geldig te zijn , dient ten laatste binnen de 14 dagen volgende op de ontvangst van de goederen bij de firma ingediend te worden.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van VOF Leybaert Wines is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 293 65 63, via e-mail op niels@leybaertwines.be of per post op het volgende adres Hoogboomsteenweg 165, 2950 Kapellen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Wanneer een factuur gedurende meer dan 8 dagen na haar vervaldag onbetaald blijft en er
binnen de 8 dagen na ingebrekestelling geen voldoening volgt zullen alle eventuele prijsverminderingen en kortingen vervallen en zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10%(met een minimum van 25€). Tevens zal een nalatigheidinterest aangerekend worden van 1% per maand te berekenen vanaf de factuurdatum.
Door het niet betalen van een factuur op de vervaldag worden alle nog verschuldigde
bedragen onmiddellijk opeisbaar , ongeacht de toegestane betalingsvoorwaarden.
De goederen blijven eigendom van VOF Leybaert Wines tot volledige betaling van het
factuurbedrag en blijven opeisbaar bij niet betaling binnen de gestelde termijnen.
In geval van herverkoop van de goederen , zelfs verwerkt, eigendom van de verkoper, draagt
de koper , vanaf heden , aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze
herverkoop. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover VOF Leybaert Wines beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt VOF Leybaert Wines zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking (gegevensbeheerder), VOF Leybaert Wines, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens én de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( Europese wetgeving GDPR van 25 mei 2018).
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, eigen reclame en/of marketingdoeleinden, het opsturen van facturatie - en verzendingskosten. De verzamelde gegevens zijn verkregen via toestemming en worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Facturatiegegevens worden omwille van boekhoudkundige redenen bijgehouden voor de wettelijk verplichte aangifte en worden ook enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Alle facturatiegegevens, zijnde naam, adres en eventueel mailadres bij online bestelling worden bijgehouden in het facturatieprogramma 'Admisol' en worden ook enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. De verkregen gegevens worden elektronisch bewaard totdat u als klant vraagt om deze te verwijderen via het stopzetten van uw account via niels@leybaertwines.be. De gegevens worden vervolgens verwijderd binnen de termijn van een maand.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage (dataportabiliteit) en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VOF Leybaert Wines, Hoogboomsteenweg 165, 2950 Kapellen of niels@leybaertwines.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens binnen een maand. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot VOF Leybaert Wines, Hoogboomsteenweg 165, 2950 Kapellen of niels@leybaertwines.be
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. VOF leybaert Wines houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op niels@leybaertwines.be.

Leybaert Wines maakt voor het verzenden van bestellingen gebruik van verschillende deliveryservices. Leybaert Wines treedt in deze op als verwerkingsverantwoordelijke. De gegevens die de verwerker (BPost, DHL, Myparcel) verkrijgt worden enkel en alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn, namelijk het leveren op een adres van de gemaakte bestelling op vraag van de besteller. Deze verkregen gegevens zijn voor de verwerker onderhevig aan dezelfde GDPR-wetgeving. 

Het verwerkingsregister van Leybaert Wines is duidelijk en transparant. De websitegegevens worden extern bewaard door Analyz-It, zij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de datagegevens en beschermen de privacy van de verkregen gegevens cfr de GPPR-wetgeving (verwerkingsovereenkomst Analyz-it te verkrijgen op vraag) Contactgegevens zijn Analyze-it BVBA, Research Campus 18 1.01, 3500 Hasselt; +32 (0)11743676; info@analyz-it.be. De facturatiegegevens en de verkregen data worden extern bewaard door Admisol. Zij staan in voor de bescherming van de datagegevens en beschermen de privacy van de verkregen gegevens cfr de GDPR-wetgeving (verwerkingsovereenkomst Admisol te verkrijgen op vraag). Contactgegevens zijn Admisol NV, Victor Braeckmanlaan 367, 9040 Gent, +32 (0)92185185, info@admisol.com. Via een beveiligd systeem kan er enkel door Leybaert Wines ingelogd worden op zowel het systeem van Analyz-it als het systeem van Admisol. De toegang tot de beide systemen door de systeembeheerder zelf is op zijn beurt ook weer onderhevig aan de GDPR-wetgeving. De verkregen gegevens worden bijgevolg enkel gebruikt voor het doel waartoe ze verkregen zijn en worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan een derde partij. Het mailverkeer en mailgedrag op de website van Leybaert Wines wordt statistisch verwerkt in volledige anonimiteit. Deze verwerking laat Leybaert Wines enkel toe om na te gaan welke populaire pagina's zijn en waar onze klanten naar op zoek gaan. Het doel van deze statistische verwerking is om de website zelf attractiever en duidelijker te maken voor de bezoeker. Geen van de verkregen gegevens worden verkocht, doorgegeven of verhuurd aan een andere partij. Indien er een zich datalek voordoet of er zich een inbreuk voordoet die een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van personen wordt dit gemeld aan de verantwoordelijke overheidsdienst binnen de 72u en aan de betrokken persoon.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Leybaert Wines om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van VOF Leybaert Wines. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kapellen bevoegd.